SLAYYY! (28) vs The Monarchs (25) Jan 20, 2024

SLAYYY!

Player
Points
Assists
Rebounds
Steals
7
1
14
0
9
1
5
3
12
2
6
1
0
0
3
0
0
1
2
1
0
0
10
1
0
1
4
1

The Monarchs

Player
Points
Assists
Rebounds
Steals
6
1
7
1
4
1
8
1
0
0
1
0
0
1
3
0
0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop